On photo: Nicke Nystrand. Photo credit: Skolyx – http://skolyx.se