Kontaktuppgifter

Om ni vill komma i kontakt med oss på Gentlemannaguiden kan ni nå oss på följande e-post adresser:

För allmänna förfrågningar:

 gentlemannen@gentlemannaguiden.com

Samarbeten och annonsering:

info@gentlemannaguiden.se

Vill du annonsera på Gentlemannaguiden?

Gentlemannaguiden hade drygt 800.000 sidvisningar under 2021, med i snitt 2000 unika sidvisningar per dag. Av besökarna är största delen i åldern 25-35 (33,5%), medan 54,15% av läsarna är män.

Av läsarna hittar runt 68% till sajten via mobil och 28% via dator. Av läsarna kom runt 40% från Stockholms län under 2021, medan Västra Götalands län stod för drygt 17% av läsarna.

Bland de intressen som dominerar hos läsarna återfinns herrmode och livsstilsfrågor samt mat/dryck.

Kontakta oss på info@gentlemannaguiden.se för förfrågningar gällande annonsbokning!

Kort om Gentlemannaguiden

Du kan läsa mer om Gentlemannaguiden på sidan ”Om Gentlemannaguiden”, men här får du en kort överblick. Gentlemannaguiden är ett av Sveriges ledande livsstilsmagasin för män online. Inom söktermer inom herrmode är Gentlemannaguiden störst i Sverige*

Även inom flera andra ämnesområden, som mat och dryck samt andra manliga intressen håller sig Gentlemannaguiden väl framme. Det är ett livsstilsmagasin främst ämnat för män, men på sidan finns även många ämnen som intresserar kvinnliga läsare. Det stora antalet kvinnor som regelbundet läser Gentlemannaguiden är ett bevis på detta.

Vi jobbar hela tiden för att utveckla innehållet för läsarna och utvecklingen för sidan visar att vi lyckats väl med vår uppgift. Det är dock en uppgift som kräver ständig uppmärksamhet på våra läsares intressen och önskemål. Vi gör vårt bästa varje dag för att tillgodose dessa önskemål samt skapa nytt intressant innehåll som fångar intresset både bland befintliga och nya läsare!

*Enligt uppgifter från Ahrefs (26.3.2022)

Contact information

If you would like to get in touch with us at Gentlemannaguiden, you can contact us at the following e-mail addresses:

For general enquiries:

E-mail: gentlemannen@gentlemannaguiden.com

Partnerships and advertising:

info@gentlemannaguiden.se

Would you like to advertise on Gentlemannaguiden?

Gentlemannaguiden had just over 800,000 page views in 2021, with an average of 2,000 unique page views per day. The majority of visitors are aged 25-35 (33.5%), while 54.15% of readers are men.

Around 68% of readers find the site via mobile and 28% via desktop. Around 40% of readers came from Stockholm County in 2021, while Västra Götaland County accounted for just over 17% of readers.

The interests that dominate among readers are men’s fashion and food/drink.

Contact us at info@gentlemannaguiden.se for ad booking inquiries!

About Gentlemannaguiden

You can read more about the Gentlemannaguiden on the ”About Gentlemannaguiden” page, but here’s a brief overview. Gentlemannaguiden is one of Sweden’s leading online lifestyle magazines for men. In search terms regarding Men’s Fashion, Gentlemannaguiden is largest in Sweden*.

Gentlemannaguiden is also well positioned in several other subject areas, such as food and drinks and other male interests. It is a lifestyle magazine aimed primarily at men, but the site also covers many topics of interest to female readers. The large number of women who regularly read Gentlemannaguiden is proof of this.

We are constantly working to develop the content for our readers and the development of the site shows that we have succeeded in our task. However, it is a task that requires constant attention to the interests and wishes of our readers. We do our best every day to satisfy these requests and to create new interesting content that captures the interest of both existing and new readers!

*According to data from Ahrefs (26.3.2022)