Om Gentlemannaguiden

Gentlemannaguiden är ett livsstilsmagasin för män. I dagens läge är Gentlemannaguiden störst inom herrmode i Sverige*, men vi behandlar även ett stort antal övriga ämnesområden på sidan. Hit hör t.ex. mat & dryck, etikettfrågor och teknik samt prylar.

Vårt syfte är att göra dig till en bättre och mer medveten man. Vi har även ett stort antal kvinnliga läsare på sidan, vilket visar att många av de ämnen vi behandlar är intressanta oavsett kön.

Vi strävar efter att ständigt utveckla innehållet på Gentlemannaguiden och leverera artiklar av hög kvalitet. Trovärdighet har aldrig varit viktigare än vad som är fallet 2022. Därför gör vi vårt yttersta till att ha bästa möjliga research på allt innehåll innan publicering.

*Ahrefs (26.3.2022)

Vad är en Gentleman?

vad är en gentleman

I fokus för Gentlemannaguiden finns såklart uttrycket Gentleman. Det är dock en mångfacetterat term som fått iklä sig många roller genom historien. Det oaktat är det kanske viktigare än någonsin tidigare att försöka leva som en Gentleman.

Vad är då egentligen en gentleman och vad menas med uttrycket? Vi börjar med några gyllene råd från en etikettbok från tidigt 1900-tal:

 • Arbeta!
 • Var naturlig!
 • Var hänsynsfull!
 • Var tacksam!
 • Var förnöjsam!
 • Var icke högfärdig!
 • Var icke krypande!
 • Låt icke förleda dig till avund, vrede eller förargelse!

Med dessa åtta lagtavlor beskriver Holger Schildt i sin etikettbok Mannen i sino prydno från 1925 de levnadsregler som varje man bör sträva efter att följa, eller som han själv skriver:

Ännu har väl ingen människa följt de tio bud, som inristades på Mose tavlor. Vi göra oss icke heller några förhoppningar om att värva många proselyter för våra lagbud, vilkas antal vi med klädsam anspråkslöshet reducerat till åtta. Men vi kan garantera, att den som ärligt strävar till att förverkliga dessa åtta bud, skall finna föga tistel på livets väg.

Enligt Wikipedia är ordet gentleman ett uttryck om en väluppfostrad man, en person i fråga om vanor, kläder, språkbruk och allmänt beteende uppför sig på det sätt som tidigare var en norm i högre samhällsklasser; en väluppfostrad man som utmärker sig genom artig uppmärksamhet speciellt gentemot kvinnor; i äldre bemärkelse, en förmögen person med fina anor.

Att vara en gentleman enligt vår definition handlar om så mycket mer än endast gott uppförande gentemot kvinnor och en klanderfri klädsel. Det handlar även om att känna till och implementera befintliga etikettregler i sitt liv.

Att vara en gentleman enligt vår definition handlar framförallt om konsten att vara en bra medmänniska. Det kanske låter enkelt, men det är det helt klart inte. Vi hamnar dagligen i situationer som utmanar vårt omdöme och våra gentlemannaprinciper.

Varför finns gentlemannaguiden?

vem är en gentleman

Det är viktigt att varje man i alla fall känner till vad som kännetecknar ett gott uppförande och en hög moral. Vår uppfattning är att tidigare generationer av män hade en betydligt bättre koll på allt från etikettregler, moraliska frågor samt t.o.m stilfrågor då det gäller klassiskt herrmode.

Till det finns många orsaker. Men det faktum att vi i dagens media formligen bombarderas med budskap från alla håll om att ytlighet är en dygd och att det är ok att vara självisk i sitt tankesätt orsakar enligt oss många snedsteg från de principer som kännetecknar ett gott uppförande gentemot andra människor.

Att vi dessutom av media uppmanas till att skylla egna tillkortakommanden på andra människa gör att vi fött upp en generation män som inte vill ta ansvar för sina egna liv. Vi har helt fått sämre värderingar som styr våra liv.

Målsättningen med Gentlemannaguiden är delvis att inspirera en ny generation av män som uppvisar de karakteristiska som kännetecknar en gentleman. I många fall behöver vi inte gå längre än några generationer tillbaka för att hitta inspiration till hur man skall bete sig som en gentleman.

Tidigare har religionen utgjort en bra inspirationskälla för gott uppförande gentemot medmänniskor för de som verkligen levt efter dess budskap. Nuförtiden behöver vi kompletterande vägledning eftersom religionen mist lite av den roll som den tidigare haft i vårt samhälle.

Vad kännetecknar en gentleman?

hur är en gentleman

Vad kännetecknar då en gentleman? Att på ett och samma ställe ge en komplett beskrivning är såklart omöjligt och det är heller inte meningen eftersom Gentlemannaguiden behandlar dessa ämnen mer i detalj i skilda artiklar. Men vi kan i alla fall konstatera följande:

 • En gentleman handlar rätt även om det inte i första hand gynnar en själv
 • En gentleman tar ansvar för sitt liv
 • En gentleman är självsäker, men blir aldrig skrytsam eller nedvärderande
 • En gentleman vet hur man klär sig i olika sammanhang
 • En gentleman känner till de etikettregler som finns i olika sammanhang och gör sitt bästa för att följa dem
 • En gentleman jobbar hårt och klagar aldrig
 • En gentleman ställer upp för andra
 • En gentleman behandlar kvinnor med respekt

Av dessa ”regler” har de yttre kriterierna som rätt klädsel och rätt beteende gentemot kvinnan kommit att alltför långt styra de diskussioner som förs bland dagens generation av män när man behandlar ”manligt beteende”. Inget fel i detta, men vår uppfattning är att t.ex. beteendet mot kvinnan i alltför hög utsträckning kommit in på spåret om hur man förför en kvinna. Detta har igen fostrat en generation av grottmänniskor som i första hand ser till att fylla sina basbehov, vilket inte är att betrakta som speciellt respektfullt gentemot någon.

Syftet med denna sida är således delvis att försöka lära ut konsten att vara en gentleman. Vi använder ordet gentleman för att beskriva en helheltssyn på den moderne mannen som strävar till perfektion på livets alla arenor. Till vår oro har vi märkt att mycket av det som karaktäriserar en sann gentleman sakta men säkert glömts bort i dagens samhälle i riktning mot respektlöshet mot våra medmänniskor.

Många av artiklarna på denna sida berör personlig utveckling på ett eller annat sätt och hur den moderna mannen skall klara av att hantera olika situationer i en allt mer krävande omvärld. Nuförtiden förväntas vi kunna hantera de mest besvärliga situationer med hedern i behåll. Ifall man har funderat ut på förhand hur man skall hantera dessa situationer så finns det förutsättningar för att klara dem på ett bättre sätt.

Välkomna till Gentlemannaguiden!