Första förutsättningarna för att komma framåt

Bild: Jean-Marc Cote

Hur viktigt är det med kunskap för att komma framåt i livet? Enligt boken Konsten att komma sig upp här i världen som vi hänvisade till redan förra veckan, är kunskap det grundfundament på vilket makt, ära, anseende och förmögenhet byggs upp. Något som tillsammans med energi och flit gör att man kan slå sig fram här i livet.

Att kunskap är viktigt är det väl ingen tvekan om. Men vad är den diffusa termen kunskap egentligen? Redan genom att läsa kapitel 2 från boken nedan, märker man att kraven på praktiska kunskaper ändrat en hel del från den tiden – en utveckling som dessutom har accelererat de senaste åren. Att skriva vackert och ortografiskt ger väl knappast speciellt många pluspoäng i meritförteckningen nuförtiden.

I en rapport som faktiskt kom ut idag från Futurion har man undersökt framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv. Av rapporten framgår att 2 av 3 unga som börjar skolan i dag kommer att ha arbeten som inte finns än. Allt som går att definiera går att programmera och i förlängningen också att automatisera och robotisera. Men det finns arbetsuppgifter som är svåra att ersätta med robotar. Dessa är att ta hand om människor, förmåga att förhandla fram breda lösningar och skapa originella, kreativa och ovanliga lösningar. Det vill säga rent mänskliga färdigheter.

Enligt rapporten kommer fantasi, förhandlingsförmåga och medkänsla, saker som hör till social kompetens, att bli ännu viktigare i framtiden. Man behöver vara beredda på ständig anpassning och omprövning för att kunna anpassa sig till framtida utmaningar.

Med andra ord finns det färdigheter som nämns nedan som aldrig kommer att föråldras. Det handlar om om viljan att lära sig nya saker och om förmågan att göra saker och ting ordentligt. Något som endast kommer fram genom att man envishet och långsiktighet. Det är också kunskaper som många glömmer när man pratar om de problem som många av dagens unga har då det gäller att hitta rätt i dagens komplexa omgivning. Man måste helt enkelt lära sig lagen bakom det som på engelska heter ”Delayed Gratification”. Sambandet mellan att avvara något idag för att kunna skörda frukterna imorgon.

Nedan är kapitlet med de första förutsättningarna för att komma framåt, med fokus på kunskapens andel i det hela.

Kap. 2 De första förutsättningarna för att komma framåt

Från boken ”Konsten att komma sig upp här i världen” av Harrison B. Ford (1923)

För att nå den första betingelsen för att komma framåt, måste man vara flitig. Detta är så självklart, att närmare framhållande av detta skulle synas vara överflödigt. Vi vilja därför i detta kapitel låta spörsmålet om energi vara, och vända oss mot en annan viktig sak, som är lika nödvändig som flit och energi, nämligen kunskap.

Vi veta att kunskap är makt. Den som icke är född med penningpåsen på ryggen, kan till följd av sina kunskaper komma framåt och få sin säck att bära på, och den som vid födelsen fick kapital i morgongåva, kan mista det till följd av bristande kunskap att förvalta det. Härav ser man av vilken betydelse kunskapen är, när den förbindes med energi och flit.

Kunskap är pengar. Det är det grundfundament, på vilket makt, ära, anseende och förmögenhet bygges upp, och utan detta grundfundament, kommer man aldrig fram i världen. Och om man är i besittning av kunskaper och likväl icke slår sig fram, så är det ens egen skuld.

Vilka kunskaper bör den unge man, som vill komma fram i världen, söka tillägna sig? Detta beror helt naturligt mycket på den levnadsställning, som han väljer sig. En har intresse för ett, en för ett annat, en tredje vet icke själv vari hans intresse består o. s. v.

Det är icke alltid lätt att avgöra. Tvivlet liksom tron, spelar ju en stor roll i den mänskliga tillvaron. Men ett är i alla händelser säkert, och det är, att den unge mannen — förutsatt att han icke väljer studievägen — alltid skall söka skaffa sig praktiska kunskaper, vilket är de kunskaper, som livet först och främst fordrar.

Vad är då praktiska kunskaper?

Det är först och främst att skriva vackert, ortografiskt riktigt, därtill räkning och språk.

Dessa praktiska kunskaper äro grundfundamenten för alla de övriga, och den som verkligen strävar framåt, måste tillägna sig dessa kunskaper. I alla livets förhållanden, både för hantverkaren, kontorsmannen och köpmannen äro dessa av ovärderlig betydelse.

Den store engelske statsmannen Gladstone har en gång sagt: ”För allt vad du gör, så gör det väl”. Mera lättförstått och populärt skulle vi kunna säga: ”Hastverk är lastverk”. När man påbörjar en sak, skall man fullfölja den och icke stanna på halva vägen. Har man satt sig före att vilja lära sig språk, så skall man icke vara nöjd med att kunna några glosor, och så låta allting vara gott och väl. Språket skall läras så att man behärskar det, och tills man själv vet, att man kan det på fingrarna.

Det samma är fallet med andra praktiska saker.

Människan blir aldrig för gammal att lära. ”Man lär så länge man lever”, och det gäller fördenskull, att man icke stoppar på halva vägen och säger: ”Se så, nu kan du mycket nog”. Det är nog bra att hava självtillit, att man tror sig vara kunskapsrik nog, det är absolut det mindre goda.

Nej, alltjämt framåt måste det gå, och även när man blir gammal, får man likväl icke vara så gammal, att man icke vill lära.

Alltså, kunskaper äro det första villkoret för att komma framåt. En dummerjöns kan väl för ett ögonblick hava lyckan med sig och kanske förtjäna penningar, men för att uppnå den sanna livslyckan, är det annat som måste förbindas med penningarna, och det är ära och anseende. Ära och anseende kunna icke köpas för penningar. Det köper man blott genom sin andes kraft.

Men för att kunna utveckla anden, får man icke glömma kroppen. Själ och kropp måste följas åt. En sund själ i en frisk kropp är målet.

Att sitta hemma i sin bostad begravd bland böcker, när solen skiner och fåglarna sjunga, det är en sak man icke bör göra. Naturen själv är en utmärkt lärare och uppfostrare, vars tysta gudomliga språk kan lära oss mången nyttig sak. Naturen lär en, att man är närmare Gud. Naturen höjer sinnet och stämmer själen till den andakt, som är nödvändig för ett lyckligt liv. Den fyller oss med glädje och livskraft. Den fyller oss med tro och hopp.

Själ och kropp måste följas för att målet skall nås.

Därför: Lev sunt. Dyrka sporten. Gläd dig åt naturen utan att därför glömma att skaffa dig kunskaper. Och slutligen — glöm icke Gud. Vi skola senare återkomma till trons betydelse för livslyckan, och nu efter de föregående inledande kapitlen övergå till att förklara, huru man skall förhålla sig i det dagliga livet, och huru man skall umgås med människor, vilket är det första ledet i den kedja, som heter: Framgång — välstånd — livslycka.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *