Hur du skriver en lyckad platsansökan – med exempel från år 1918

hur du skriver en lyckad platsansökan

Jobbansökningar kan vara en riktig utmaning. Dessa skall vara utformade så att de väcker intresse hos mottagaren – de behöver alltså helst vara originella och framförallt skall man genom dessa få fram att man verkligen brinner för jobbet ifråga.

I platsansökningar är det alltid en avvägning mellan de formella kraven och den personliga utformningen. Det är nämligen väldigt svårt att veta hur väl det tas emot om man blir alltför kreativ och personlig i sina ansökningar.

Oavsett vilket är det alltid bra att känna till hur de formella reglerna ser ut för hur man skall göra en platsansökan. Sedan kan man själv välja att till viss del ta ut svängarna för att få en ansökan mer personlig.

Nedan är några mallar för platsansökningar från boken Brevställaren från år 1918 – en bok där man även fick ta del av råd gällande affärsbrev, privatbrev och annat som man behövde gällande konsten att skriva åt andra människor.

Givetvis har saker och ting ändrat lite sedan år 1918. Det är ytterst sällan man ser annonser där man söker en ”ensamjungfru” hos en matmoder numera. Det finns även vissa risker med att lämna in ansökningar brevledes, oavsett hur vacker ens skrivstil är.

Nedan är i alla fall lite råd gällande platsansökningar från ovan nämnda bok:

Platsansökningar.

Om dylika ansökningars form och huvudsakliga innehåll är förut talat i avd. allmänna råd och anvisningar. Vi inskränka oss därför här till att ännu en gång framhålla följande viktigare regler[1]:

1) att alla platsansökningar skola vara av sökanden egenhändigt skrivna och underskrivna, med vanlig skrivstil, varemot ansökningar till enskilda personer, bilagda betygsavskrifter möjligen kunna vara maskinskrivna, men i så fall av sökanden själv (såsom prov å dennes färdighet i maskinskrivning):

2) att alla ansökningar böra skrivas å odelat helark, till privatpersoner å postpappers- och till myndigheter å skrivpappersark, samt helt inneslutas i vitt kuvert;[2]

3) att såsom tilltalsord i ansökningar ej bör användas ordet »ni» (utom möjligen i nödfall vid svar å anonym annons) och under inga omständigheter sådana uttryck som »herrn» och »frun»; 

4) att såsom överskrift i ansökningar användas till enskilda deras titlar och namn (jämte adress) till aktiebolag deras firmanamn samt till myndigheter deras officiella benämning, i de bägge sistnämnda fallen med ordet »Till» framför på raden över, samt att såsom interpunktionstecken efter överskriften brukas punkt, ej utropstecken

5) att såsom underskrift i ansökningar nyttjas till enskilda t. ex. uttrycket »högaktningsfullt» eller »med utmärkt högaktning» och till myndigheter endast ort och datum (aldrig »högaktningsfullt») jämte tydlig namnteckning och adress. 

6) att svarsporto ej bör bifogas, såvida ej sökanden insänt sitt porträtt, i vilket fall han eller hon bör kunna fordra att få detsamma till sig återsänt, om ansökningen ej vinner avseende. 

7) att betyg, som åberopas, böra bifogas i bestyrkta avskrifter, ej i original. 

Ansökningar till enskilda personer, firmor eller bolag.

BANK-, KONTORS- OCH LAGERPLATSER. 

Ansökan om plats som volontär i bank.

Till 
Styrelsen för Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. 
Stockholm. 

Härmed tillåter jag mig vördsamt söka inträde såsom volontär vid Stockholms Handelsbank. 

Jag är 19 år gammal och har, på sätt av närslutna bestyrkta betygsavskrifter framgår, avlagt realskoleexamen samt genomgått kurser i bankgöromål, stenografi och maskinskrivning vid N. N. Handelsinstitut härstädes. Vid sidan av dessa kurser har jag dessutom på egen hand idkat studier i tyska och engelska språken. 

Till denna min framställning äger jag min fars samtycke, varöver hans skriftliga intyg bifogas. 

Vördsammast 
Carl Forsberg

Stockholm, Brahegatan 80, den 1 mars 1910. 

Bilagor:
2 betygsafskrifter. 
1 originalintyg. 

Ansökningar till enskilda personer, firmor eller bolag

Herrar Boberg & C:o. 
Stockholm. 

Med anledning av Eder annons i dagens nummer av Stockholms Dagblad, tager jag mig härmed friheten anmäla mig som sökande till den ledigannonserade volontärplatsen å Edert kontor. 

Såsom av närslutna betygsafskrifter framgår, har jag genomgått 5 klasser vid Östermalms realläroverk härstädes samt fullständig handelskurs (jämte specialkurs i stenografi och maskinskrivning) vid N. N. handelsskola. 

Rörande mina personliga förhållanden ber jag få nämna, att jag är 17 år gammal, son av målaremästaren N. P. Jönsson och boende i mitt föräldrahem härstädes.

Då min håg helt och hållet ligger åt praktisk verksamhet och jag särskilt hyser stor lust för köpmansyrket, är det icke blott min utan även mina föräldrars livliga önskan, att jag måtte vinna inträde på denna bana. 

Tacksam för gynnsamt svar, har jag äran teckna 

Högaktningsfullt. 
Sven Jönsson. 
Hornsgat. 80, 2 tr. ö. g. 

2 betygsavskrifter. 

Ansökan om plats som ensamjungfru.

Uppsala den …… 

Svar under »Ensamjungfru». 

Härmed ber jag få söka den i Stockholms Dagblad för den 4 dennes annonserade platsen som ensamjungfru, då jag tror mig kunna fylla de fordringar, som i annonsen ställas på den sökande. 

Jag har under 20 års tid haft liknande platser och medsänder avskrifter av mina betyg, som visa, att jag stannat länge på varje plats och utfört mina sysslor till mina matmödrars belåtenhet. Min nuvarande matmoder, fru Maria Larsson, har dessutom haft vänligheten lova, att i brev lämna vidare upplysningar, om så önskas. Orsaken till att jag nu lämnar hennes tjänst är, att hon inom kort skall flytta till sin dotter och måg och därför icke längre behöver mig.

Jag vore tacksam för svar med uppgift om lön snarast möjligt under nedanstående adress. 

Högaktningsfullt 
Anna Brogren. 
(Adress). 


[1] Jfr avd. meritförteckningar etc. samt »kaution» och 
»kontrakt» i avd. affärs- och rättshandlingar.
[2] Ansökningar till myndigheter böra i regel inlämnas av 
sökanden personligen, i vilket fall ansökningen skall vara öppen 
(utan kuvert) och oviken.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *