Planera din väg till framgång

Det finns mycket du kan förbättra genom att medvetandegöra dina brister och systematiskt jobba för att förbättra dessa. Genom att regelbundet fundera över vad du åstadkommit och vad som behöver göras för att nå målsättningarna förbättrar du avsevärt dina chanser att lyckas.

Hur gör du då i praktiken? Vad som fungerar för var och en av oss är i allra högsta grad personligt. Vi har alla olika intressen och målsättningar i livet och dessutom fungerar vi olika som människor. Något som dock gäller för oss alla är att det är viktigt att utveckla ett system med livsregler och rutiner som stämmer överens med ens egna uppfattning om vad som är viktigt i ens liv.

Lär av Benjamin Franklin

Benjamin Franklin quotes

Benjamin Franklins livsregler och rutiner är bland de mest väldokumenterade i historien och dessa har använts som inspiration i många sammanhang. Genom att kontinuitet och noggranna rutiner kunde han successivt jobba sig fram till sina målsättningar.

Vid 20 års ålder utvecklade Benjamin Franklin ett system för att kontinuerligt utvecklas och för att nå sina ambitioner. Det yttersta målet med detta var enligt Franklin att uppnå moralisk perfektion (moral perfection). Det första steget för Franklin var att utveckla och förbinda sig till ett personligt utvecklingsprogram som bestod av 13 så kallade dygder som han eftersträvade i sitt liv. Dessa dygder var följande:

Benjamin Franklin's Virtues list

Utifrån dessa  gjorde Franklin sedan upp ett schema med dygderna radvis uppräknade och med veckodagarna i kolumnerna. Han hade med sig schemat varje dag och följde dagligen upp sina framsteg. För varje dygd som han bröt mot lade han till en stjärna i sitt schema. Målsättningen för Franklin var att bibehålla schemat så rent som möjligt och minimera antalet prickar i protokollet. Det indikerade ett rent liv utan laster.

Benjamin Franklin's temperance

Det finns en del att lära av Benjamin Franklins sätt att för det första lägga upp de livsregler eller dygder som man önskar leva efter. Att ha klara regler gällande ens principer gör man det enklare att navigera rätt i alla de olika situationer som man ställs inför varje dag.  Att på detta sätt tydliggöra och följa upp sina livsprinciper gör det mycket enklare att på daglig basis utvärdera sina framsteg.

Då det gäller rutiner är också dessa väl dokumenterade i hans självbiografi. En typisk dag såg ut enligt följande:

the daily routines of Benjamin Franklin

B.C. Forbes nycklar till framgång

B.C. Forbes quotes

Bertie Charles Forbes, grundaren till Forbes Magazine var en annan person som trodde mycket på tankens kraft när det gäller framgångar i livet. I boken Keys to Success-Personal Efficiency redogjorde han för några av de viktigaste iakttagelserna för att nå framgång.

De flesta känner säkert till den amerikanska tidsskriften Forbes (Forbes Magazine). Forbes årliga sammanställning över världens miljardärer som på egen hand skapat sin förmögenhet är något som varje år citeras i tidningar världen över. Personen bakom själva tidningen är dock mer obekant för de flesta.

Forbes publicerades för första gången 1917 av B.C. Forbes. Bertie Charles Forbes (1880-1954) var en skotsk författare och journalist som föddes i New Deer i Skottland. Efter att både ha studerat och jobbat i sitt hemland, samt jobbat en tid hos en tidning i Sydafrika, emigrerade han till New York i USA år 1904. Där jobbade han som skribent och ekonomiredaktör för tidningar som Journal of Commerce och New York American innan han grundade Forbes Magazine år 1917. Där jobbade han som chefredaktör fram till sin död år 1954.

Forbes skrev också några böcker under sin livstid. De flesta av dessa böcker berör ämnen som personlig utveckling och inspiration. Av de böckerna finns följande att läsa gratis på nätet:

Av dessa böcker väljer jag alltså att fokusera på boken Keys to Success-Personal Efficiency. I denna bok börjar Forbes med ett schema för självanalys. Enligt Forbes är det första steget mot effektivitet att man gör en grundlig kontroll över sina personliga egenskaper till exempel enligt schemat nedan.

keys to success b.c. forbes

Han benämner orden längst till vänster som ”Keys to Success” alltså nycklar till framgång på det personliga planet. I den första kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark i och som man använder sig av regelbundet i sitt jobb. I den andra kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark på, men som man inte har möjlighet att använda sig av regelbundet i sitt jobb. Den tredje kolumnen kryssar man i ifall man är osäker över sina färdigheter inom området.

Den första kolumnen efter den första dubbellinjen kryssar man i ifall man anser sig speciellt svag inom ett område. Den andra kolumnen kryssas i ifall man anser sig svag inom ett område, men att denna egenskap inte har någon större betydelse inom det yrke man nu befinner sig eller där man vill vara i framtiden.

Efter den sista dubbellinjen kryssar man sedan i ifall man nått en nivå där man anser sig nöjd med en egenskap, ifall man ännu jobbar på egenskapen eller ifall det är möjligt att kompensera för egenskapen på ett annat sätt.

Det är inte så enkelt att veta vad som menas med de olika egenskaperna endast utifrån orden i schemat. Därför föreslår jag att man går in och läser vad som menas med egenskaperna i boken ifall man är intresserad, eftersom Forbes går igenom samtliga egenskaper och deras betydelse i detalj i boken.

Verktyg för din personliga utveckling

Ett riktigt guldkorn för de som är intresserad av personlig utveckling är boken Personal Efficiency av James Samuel Knox från år 1920.

Ofta handlar framgång och den produktivitet som ligger bakom denna mycket mer om att hitta de rätta rutinerna som passar en som person och inte minst den livssituation man befinner sig i än om ren talang. Det är klart att man ibland har sina dalar när orken inte riktigt räcker till för att fullfölja alla de planer man lagt upp, men ifall man i alla fall har ett klart schema för hur man lägger upp sin dag så ökar sannolikheten märkbart att man klarar att fullfölja dessa.

Nedan har Knox lagt upp ett förslag till hur man kan lägga upp sin dag för att få en bra balans mellan dagens alla aktiviteter.

PicsArt_1450239657547

Märk väl att Knox i schemat skrivit in ”Period of Destiny” bredvid de 3 timmar av rekreation och studier som han föreslår att vi hänger oss åt varje kväll. Med det menar han att det är under denna period som vi till störst utsträckning kan påverka våra liv genom att hänge oss åt de aktiviteter som utvecklar oss som personer. Planering och självrannsakan är några av dessa saker. Egentligen har Knox placerat in totalt 5 timmar under dygnet för aktiviteter som kan klassas som självutveckling.

Det är under denna tid man bland annat skall fundera över vilka personliga egenskaper som behöver utvecklas. För detta ändamålet kan det då vara behändigt att ha en form av tabell där man poängsätter de personliga egenskaperna dag för dag enligt en valfri skala.

Nedan är ett förslag på några viktiga personliga egenskaper som man kan poängsätta dag för dag.

PicsArt_1450239020782

Knox har också gjort upp ett schema för hur man på ett enkelt sätt kan rannsaka sig själv utifrån 5 faktorer med avseende på hur effektiv man är som person. Dessa faktorer är tidsanvändning, kunskapshantering, skicklighet, mentala färdigheter och hälsa. Inom ramen för dessa kan man sedan göra en självrannsakan utifrån vad som kännetecknar en ineffektiv eller effektiv man.

PicsArt_1450239209280

PicsArt_1450239507283

Även om boken alltså är skriven för snart 100 år sedan är de rutiner som kännetecknar effektivitet i allra högsta grad aktuella ännu idag. Oavsett om man väljer att följa scheman av denna typen eller något helt annat, är det bra att kontinuerligt följa upp sin personliga utveckling. Som jag skrivit tidigare räcker det inte med de årliga utvecklingssamtalen som arbetsgivaren brukar ha.

Din personliga utveckling handlar inte endast om hur du gått framåt i jobbet, utan även om många andra viktiga faktorer som gör dig till den person du är. Därför bör man inte lämna sin personliga utveckling åt ödet, utan kontinuerligt följa upp denna. Oftast är det ju bara en själv som vet vad man innerst inne har för målsättningar och eftersom man bara själv är ansvarig för sitt eget öde är det oerhört viktigt att man följer upp sina framsteg.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *