Råd från 1878 till giftaslystna unga män: Hur man träffar en god, älskvärd och förståndig hustru

hur man hittar en fru

Att hitta kärleken har varit en utmaning i alla tider. Det är inte målsättningen för alla att hitta en fru eller make, men för många är det en stor önskan att hitta någon att dela sitt liv med.

I ett samhälle där vi på gott och ont blivit allt mer självständiga verkar det allt svårare att binda sig och ha det tålamod som krävs att stanna kvar i ett förhållande. Det är ett problem i sig – men låt oss börja från början. Vad finns det för tillfällen att bekanta sig med nya flickor och träffa sin framtida hustru?

Detta problem har naturligtvis funnits i alla tider och är inget som försvunnit trots alla möjligheter med ”kärleksmatchning” över nätet och liknande. Snarare verkar det väl som att problemen tilltagit tack vare tekniken. Människor har blivit bekväma och drar sig för att träffa människor i verkliga livet.

Många är de som klagar över att de aldrig träffar några kvinnor och dessutom beklagar sig över att det aldrig finns lämpliga platser eller tillfällen att träffa den rätta. Trots att jag inte är någon expert på områden, brukar jag då ge som råd att helt enkelt ge sig ut i leken. Ingen kommer att komma och söka efter en från hemmets soffa. Att träffa människor i verkligheten och lära känna dem på riktigt är fortfarande det bästa sättet att hitta kärleken.

Man bör heller aldrig vara desperat i sitt sökande. Desperation verkar vara väldigt avstötande för de flesta kvinnor. Istället skall man i lugn och ro lära känna personen innan man inleder ett förhållande. Det gör också att sannolikheten för ett långvarigt och lyckligt förhållande ökar avsevärt.

Så mycket för mina torftiga kärlekstips. Som tur finns det de som med större bestämdhet och pondus delat ut sina kärleksråd. Bland annat i boken Tillförlitliga anvisningar och råd för giftaslystna unga män som önska sig en i alla afseenden god, älskvärd och förståndig hustru av J. R. Liebesheim från år 1878, kan man som boken antyder få en hel del goda råd om hur man träffar en framtida hustru. (Boken finns att ladda ned i sin helhet i PDF-form)

Boken innehåller många råd till den giftaslystna unga mannen, men idag fokuserar vi på avsnittet där den gode J.R. Liebesheim ger råd om hur man träffar sin kommande hustru. Vilka är de platser man skall vistas på och vilken strategi skall man tillämpa för att fånga hennes intresse?

Vissa av råden kan, med dagens sätt att se på saker och ting, verka aningen cyniska och kalkylerande. Det är väl sällan man bland dagens kärleksexperter får rådet att ställa sig in hos flickans pappa genom att ”i affärsväg ingå förbindelse med honom”. Men det är också en del av charmen med dessa böcker av äldre datum. Här skriver man med en rättframhet som man kan sakna i dagens facklitteratur.

Nedan är kapitlet i sin helhet:

Om konsten att ingå bekantskaper.

Ehuru det kan tyckas, att det ej bör vara svårt för en man att bli bekant med hyggliga flickor, får man dock ofta höra den klagan: »Jag skulle gerna velat gifta mig, om jag bara kunnat få mig en passande fästmö.«

Att komma i bekantskap med borgaredöttrar torde väl innebära den minsta svårigheten.

Flickor af medelklassen besöka vanligtvis gerna offentliga dans- och förlustelselokaler, teatrar o. s. v., åtföljda af sina föräldrar eller anhöriga. Då bör det väl för en ung man vara en lätt sak, att närma sig den, på hvilken han redan kastat sitt öga, eller i allmänhet att göra en bekantskap.

En bal erbjuder vanligen det bästa tillfället.

Den giftaslystne mannen bör bjuda upp den »utkorade» och söka, utan att visa efterhängsenhet, få bibehålla henne för hela aftonen. När flickans följeslagare göra min af att gå hem, så bör han, i passande ordalag, erbjuda sitt sällskap, och anhålla, att man täcktes låta honom veta, när och hvar han kan ta lyckan att åter med dem sammanträffa.

Har man på sådant sätt blifvit någorlunda bekant och har förhållandet stigit till den punkten, att man anser sig kunna vara förvissad om flickans böjelse, innan man ännu trädt fadren närmare, så låter sig en ökad bekantskap med honom bäst inledas derigenom, att man i affärsväg ingår i förbindelse med honom, antingen genom att hos honom beställa arbete eller köpa varor, att utan prut erlägga den fordrade betalningen och förklara sig fullt belåten med affären.

På denna väg kan man lätt komma vidare.

Man söke att af den gamle herrn tillvinna sig ett fördelaktigt omdöme om sitt eget moraliska värde, om sin redbarhet i allt görande och låtande, och så snart man tror sig vara derom förvissad, bör man rycka fram med frieriet.

Vanligtvis äro mödrarne ännu lättare att vinna på sin sida. Den älskande dottren tager ju alltid sin tillflykt till modershjertat, och detta gör högst sällan några invändningar mot barnets val, såframt ej välgrundade betänkligheter förefinnas.

Ifall en ung man icke strax lyckas, så må han dock ej låta sig afskräckas.

Ej engång flickans i början visade köld eller likgiltighet bör göra friaren försagd. Kärleken kan likaså väl blifva frukten af ett längre umgänge som af ett första sammanträffande. Den som är värdig att älskas, skall nog också få röna kärlek: ja, en småningom sig utvecklande böjelse är till och med att föredraga framför ett hastigt uppkommet tycke. En kärlek, som strax i första ögonblicket uppflammar till passion bortdunstar ofta lika hastigt, men känslor, som blott efter hand uppkomma, slockna ej så lätt, och öfvergå slutligen till innerlig och fast kärlek.

Svårare faller det sig, att kunna få göra bekantskap med döttrar ur högre klasser; ty dessa besöka vanligtvis ej några offentliga lokaler, utan endast slutna sällskaper. Men äfven till dessa kan en bildad ung man, så framt han går taktfullt tillväga, i våra dagar vinna tillträde.

Man söke få reda på, till hvilka personer flickans far eller mor sätter ett högre förtroende; bemödade sig, genom vänners och bekantas tillhjelp, att ta sammanträffa med dessa personer, och söke att, på ett eller annat sätt, sondera terrängen.

Teatrar, konserter, välgörenhets soiréer o. s. v. erbjuda också tillfällen att komma i beröring med döttrar ur högre stånd, eller ock söke man att genom loge-öppnare, vaktmästare och dylikt erhålla upplysningar och antydningar, som äro i stånd att medföra framgång.

Till och med på gator och promenader kan genom en skicklig taktik mången gång en bekantskap inledas. Små artighetstjenster, om de också i första ögonblicket afslås, kunna i alla fall erbjuda en anknytningsbas.

Man ställer till exempel ett åkdon till den af regn öfverraskade damens förfogande; man erbjuder sin tjenst i trängseln vid ingåendet till teatern eller vid utgåendet derifrån, o. s. v. Man låtsar ett misstag om rätta personen och tilltalar så den efterlängtade, ursäktar sig, då man naturligtvis ej af den förvånade blifvit igenkänd, på ett passande, artigt sätt, och säger sig finna den okända hafva en träffande likhet med den älskvärda bekanta, hvilken man trodde sig hafva träffat. Naturligtvis får dock denna fingerade personlighet icke vara någon fästmö, utan en nära anhörig, såsom en kusin eller halfsyster, efter hvilket förhållande tilltalets beskaffenhet också måste vara inrättadt.

Väl skulle det kunna finnas hundratals andra råd, på hvilka man mer eller mindre skulle kunna lita ; men som valet af medel ändå måste bero af ögonblicket, får det lof att förnämligast öfverlemnas åt friarens klokhet och skarpsinne, att ändamålsenligast bete sig. Hufvudsakligen erfordras under alla förhållanden en viss dristighet, som dock måste vara vida skiljd ifrån egentlig djerfhet. Det heter annars, såsom man vet: »Lyckan står dem djerfvom bi!» — och huru vekt och ömt damerna än önska behandlas, så hata de ändå all feghet och värdera modet. Det första intrycket är väl icke afgörande, och behöfver ej heller vara det, men likväl stärker det, såframt det är gynsamt, chanserna för en slutlig, lycklig framgång.

parfym för kvinnan i ditt liv

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *