Strategier för personlig utveckling

Från att ha letat efter inspiration till hur man kan planera sin tidshantering går vi idag över till olika sätt att planera sin personliga utveckling utgående från olika egenskaper. Även detta ämne har vi i detalj redogjort för tidigare, men som sagt, det tål att upprepas eftersom många trots sina storslagna planer inför ett nytt år ofta faller tillbaka i gamla mönster och glömmer bort dessa saker.

När det gäller på vilket sätt man planerar sitt liv, sina målsättningar och personliga egenskaper finns det inga bättre eller sämre sätt att göra det på. Alla är olika och känner sig själva bäst. Det viktigaste är att man utarbetar planerna på ett sätt som är inspirerande för en själv och som skapar förutsättningar för att man regelbundet skall kunna följa upp sina framsteg. En plan utan uppföljning är egentligen helt meningslös eftersom man tenderar att snabbt glömma bort vad man lovat sig själv i all vardagsstress.

Innan vi går över till olika metoder för att planera sitt liv påminner vi oss om vad livet till stora delar handlar om då man pratar om att hitta ”meningen med livet”. Livet handlar om att hitta något som man brinner för och som man kan tror på. Det behöver inte primärt vara en karriär eller framgång inom yrkeslivet. Det kan lika bra handla om målet att få mat på bordet till sina barn, alltså kan familjelyckan vara det ultimata målet och yrket som bara ett av medlen för att uppnå detta.

Oavsett vad målsättningen är, bör det finnas något man siktar mot och som man brinner för. Något som gör det värt att vilja utvecklas och bli bättre varje dag. En person med denna vilja är för det mesta lyckligare och mer harmonisk och har enklare att göra upp hållbara planer för sitt liv. Dessutom finns det också en helt annan motivation till att följa upp sina framsteg.

Detta kunde sägas vara något av ett tidlöst framgångsrecept oavsett inom vilket område man än befinner sig. Även om man naturligtvis kan lyckas utan denna inre kompass, är det bara att konstatera att de flesta av oss inte är så lyckligt lottade att vi bara genom att låta livet styra oss dit det vill kan uppnå det vi själva önskar. Sannolikheten för att få det liv vi själva önskar ökar avsevärt genom att själva ta tag i planerna och styra upp livet.

När man sedan har en målsättning klar för sig är det dags att börja utreda vad som krävs för att uppnå denna.  Oavsett livssituation är det alltså viktigt att vara medveten om sin tidsanvändning och möjligheterna att påverka sitt liv. Vi tar ”avstamp” från det tidsschema som vi redogjorde för i senaste inlägget gällande tidshanteringen:

… då kommer vi in på området som James Samuel Knox i sin bok Personal Efficiency benämner ”Period of Destiny”, alltså den tid på dygnet som vi till störst utsträckning kan påverka våra liv genom att hänge oss åt de aktiviteter som utvecklar oss som personer.

Det är under denna tid man bland annat kan fundera över vilka personliga egenskaper som behöver utvecklas för att nå målsättningarna. För att kunna ta nästa steg i sin personliga utveckling behöver man vara medveten om de personliga attribut som är eftersträvansvärda samt mindre eftersträvansvärda på vägen mot ens målsättning. I detta sammanhang har James Samuel Knox listat både positiva och negativa kvalitéer när det gäller attityder. Här några exempel från nämnda bok på dessa:

När vi tänker efter borde de flesta av oss vara medvetna om vilka typer av attityder som är eftersträvansvärda då det gäller att uppnå sina målsättningar. Det är dock något helt annat att implementera dessa i det verkliga livet, speciellt i en omgivning där man redan funnit sin roll och där andra redan bildat sig en uppfattning om hur man är som person.

Om man verkligen vill förändra sitt liv till det bättre finns det dock inget annat sätt än att ge sig själv en chans att tro på att man kan förändras till det bättre. Om man skriver ned de positiva och eftersträvansvärda positiva attityderna och memorerar dessa varje dag innan man påbörjar sitt jobb borde man rimligtvis öka sannolikheten för att så småningom göra dessa till vanor.

För detta ändamålet kan det vara behändigt att ha en form av tabell där man poängsätter de personliga egenskaperna dag för dag enligt en valfri skala. I detta sammanhang är inte själva poängsättningen avgörande. Det viktigaste är att man aktivt tänker på hur man kan utveckla sin personlighet till det bättre.

Nedan är ett förslag på några personliga egenskaper som man kan poängsätta dag för dag.

Känns det som att all denna planering är något som ni aldrig kunde hitta tid till? Då kan det vara en bra idé att ta en närmare titt på hur man egentligen lever sitt liv.

En sak som är nära förknippad med tidshanteringen och hur mycket tid man kommer att ha för att planera och organisera upp sitt liv är ens effektivitet och där finns många tidstjuvar. Även om det alltså är snart 100 år sedan James Samuel Knox skrev sin bok är det många faktorer nedan som har en hög igenkänningsfaktor.

Här har Knox har gjort upp ett schema för hur man på ett enkelt sätt kan rannsaka sig själv utifrån 5 faktorer med avseende på hur effektiv man är som person. Dessa faktorer är tidsanvändning, kunskapshantering, skicklighet, mentala färdigheter och hälsa. Inom ramen för dessa kan man sedan göra en självrannsakan utifrån vad som kännetecknar en ineffektiv eller effektiv man.

En annan utmärkt bok som jag har för vana att återkomma till då det gäller personlighetsutveckling är B.C. Forbes Keys to Success-Personal Efficiency. Även denna bok innehåller ett schema för självanalys utifrån personliga egenskaper. Enligt Forbes är det första steget mot effektivitet och framgång att man gör en grundlig kontroll över sina personliga egenskaper.

Han benämner orden längst till vänster som ”Keys to Success” alltså nycklar till framgång på det personliga planet. I den första kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark i och som man använder sig av regelbundet i sitt jobb. I den andra kolumnen kryssar man i de egenskaper som man anser sig stark på, men som man inte har möjlighet att använda sig av regelbundet i sitt jobb. Den tredje kolumnen kryssar man i ifall man är osäker över sina färdigheter inom området.

Den första kolumnen efter den första dubbellinjen kryssar man i ifall man anser sig speciellt svag inom ett område. Den andra kolumnen kryssas i ifall man anser sig svag inom ett område, men att denna egenskap inte har någon större betydelse inom det yrke man nu befinner sig eller där man vill vara i framtiden.

Efter den sista dubbellinjen kryssar man sedan i ifall man nått en nivå där man anser sig nöjd med en egenskap, ifall man ännu jobbar på egenskapen eller ifall det är möjligt att kompensera för egenskapen på ett annat sätt.

Det är inte så enkelt att veta vad som menas med de olika egenskaperna endast utifrån orden i schemat. Därför föreslår jag att man går in och läser vad som menas med egenskaperna i boken ifall man är intresserad, eftersom Forbes går igenom samtliga egenskaper och deras betydelse i detalj i boken.

Sedan kommer vi in på den tredje och sista boken som jag gärna låter mig inspireras av då det handlar om personlig utveckling och planering av denna, nämligen Benjamin Franklins självbiografi.

Vid 20 års ålder utvecklade Benjamin Franklin ett system för att kontinuerligt utvecklas och för att nå sina ambitioner. Det yttersta målet med detta var enligt Franklin att uppnå moralisk perfektion (moral perfection). Det första steget för Franklin var att utveckla och förbinda sig till ett personligt utvecklingsprogram som bestod av 13 så kallade dygder som han eftersträvade i sitt liv. Dessa dygder var följande:

Det kanske kan kännas lätt att avfärda något som skrevs för snart 200 år sedan som något inaktuellt. Något som inte längre gäller i dagens digitaliserade samhälle. När man går igenom dygderna ovan i detalj, märker man dock snabbt att vi som människor i grunden inte förändrats speciellt mycket under alla dessa år.

Egenskaper som måttlighet, ödmjukhet och sparsamhet är, eller borde i alla fall vara, dygder även hos dagens människor. Något eftersträvansvärt som gör en till en bättre människa och som gör det enklare att fokusera på och uppnå sina målsättningar i livet.

Utifrån nämnda dygder  gjorde Franklin upp ett schema där han radvis räknade upp dessa med veckodagarna i kolumnerna. Han hade med sig schemat varje dag och följde dagligen upp sina framsteg. För varje dygd som han bröt mot lade han till en stjärna i sitt schema. Målsättningen för Franklin var att bibehålla schemat så rent som möjligt och minimera antalet prickar i protokollet. Det indikerade ett rent liv utan laster.

Att ha klara regler gällande ens livsprinciper gör det enklare att navigera rätt i alla de olika situationer som man ställs inför varje dag.  Att på detta sätt tydliggöra och följa upp sina livsprinciper gör det även mycket enklare att på daglig basis utvärdera sina framsteg.

Detta var alltså exempel på några sätt att planera för sin personliga utveckling utifrån ens personliga egenskaper. När detta görs i samverkan med de konkreta strategierna för att uppnå ens målsättningar är det enklare att förstå varför man vill göra de förändringar som krävs. En förändring som är förankrad i den personlighet som man vill vara står alltid på en stabilare grund än om man lägger upp en handlingsplan enbart utifrån vad man tror att krävs för att uppnå något.

Med detta sagt hoppas jag att alla hittar sina egna metoder för att göra 2017 till det bästa året hittills i livet!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *