Veckoslutsinspiration: flygresande

Denna vecka är det höstlov för många. Det gör att vi idag hämtar inspiration från resandet och närmare bestämt flygresandet, där vi i slutet av inlägget går lite närmare in på hur det såg ut alldeles i begynnelsen gällande detta i vårt land.

Vi har redan tidigare hämtat inspiration från lyxigt tågresande och även i luften kan man resa i stil. På kollaget ovan har vi sammanställt några snygga klädesplagg och accessoarer som finns tillgängliga för män just nu. Att man gång på gång återkommer till Globe-Trotters resebagage är ingen tillfällighet – speciellt inte nu när en ny kollektion nyligen lanserats.

Speciellt till vinterhalvåret är den dubbelknäppta, kritstrecksrandiga kostymen något som man även gärna återkommer till. En klassiker som utstrålar elegans till de flesta tillfällen.

Kostym: Hall Madden

Ytterrock: Brioni

Skor: Santoni

Parfym: Penhaligon’s

Miniatyrplan: Newport

Hatt: Lock & Co Hatters

Resbagage: Globe-Trotter

Inspiration; illustration från Esquire Apparel Arts från 1930-talet av Laurence Fellows.

Ytterligare inspiration från samma magasin för den ”Europeiska resenären”. Magasinet var ju riktat till den amerikanska konsumenten, eller framförallt till inköpare inom modebranschen. På denna illustration visar man bland annat en outfit som skall bära ombord på planet och efter landning – en kritstrecksrandig dubbelknäppt kostym i flanelltyg och en ytterrock i kamelhår.

flygplan dacota dc 3

Douglas DC-3 är ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan som flög mellan 1930 till 1950. Det var under andra världskriget som DC-3 fick sin storhet, då behovet av snabba transporter ökade enormt. Storbritanniens flygvapen, Royal Airforce, benämnde flygplanet DakotaPå platser som Amazonas regnskog och Gobi-öken flyger planet ännu.

Detta miniatyrplan med måtten 65x98x17cm är tillverkat i metall och är fyllt med detaljer som ger ett exklusivt utseende. Även i övrigt har svenska Newport riktigt snygga prylar i vintagestil som är perfekt för den som vill ha inspiration till hemmet eller arbetsbordet.

de snyggaste resväskorna 2018

Redan tidigare i veckan skrev vi om Globe-Trotters nya kollektion från deras Centenary-linje. En av de absolut stiligaste resväskorna på marknaden för tillfället.

de snyggaste herrskorna 2018

Alla män bör ha ett par snygga monk straps skor i sin garderob. Här är ett av de snyggaste monk straps skorna på marknaden för tillfället från italienska Santoni.

bästa parfymerna vintern 2018

Parfymen AS Sawira från anrika engelskan parfymhuset Penhaligon’s hör till deras Trade Route Collection – en samling dofter som är en hyllning till de gamla handelsresande när Storbritanien hade kolonier världen över.

Al Sawira exotisk doft och kryddig doft, med lätt rökiga doftnoter. Här finns noter av mysk, vanilj, myrra och oud – en varm doft som gör den perfekt till vinterhalvåret.

För alla som har modet att bära hatt finns här en Trilby-hatt från anrika engelska Lock & Co Hatters. Företaget har tillverkat hattar i över 330 år och var bland annat de första att designa bowler-hatten år 1850.

Sedan kommer vi över till avsnittet om hur det såg ut gällande flygresandet i Sverige alldeles i begynnelsen.

I Industritidningen Norden år 1928 fanns följande artikel om Lufttrafiken och dess utvecklingsmöjligheter, utifrån ett föredrag som kapten C. Florman höll inför Skånska ingenjörsklubben i Malmö den 19 november 1927. Florman var VD:n för Ab Aerotransport.

Det kan vara intressant att se hur det svenska flygresandet såg ut alldeles i begynnelsen och hur så kallade ”fackmän” såg på dess potential. Det kan tilläggas att flygresandet för turismen fick sitt egentliga uppsving först efter andra världskriget på 1950-talet, men redan här ser vi en del intressanta tankegångar kring flygresandets förtjänster.

Lufttrafiken och dess utvecklingsmöjligheter. 

Lufttrafikens start och utveckling. 

De första försöken till startande av reguljär lufttrafik gjordes efter krigets slut. Det var ju helt naturligt att man i största möjliga mån sökte få användning för det från kriget ärvda materialet och tillgodogöra sig de rika erfarenheter, som vunnits. Dessa första försök utföllo emellertid mindre lyckligt, då de gamla krigsmaskiner, som användes, voro olämpliga för sitt ändamål och på intet sätt uppfyllde de nödvändiga kraven på säkerhet, ekonomi och bekvämlighet. Ganska snart förbrukades krigsmaterialet och nya mera ändamålsenliga flygplan måste anskaffas, vilket för lufttrafikbolagen som dittills bedrivit sin verksamhet utan statligt understöd, stötte på stora ekonomiska svårigheter. Det var vid denna tid 1920—22, som statsmakterna i de olika länderna började alltmera inse den stora betydelsen av reguljär lufttrafik och beslöto sig för att ekonomiskt understödja det nya kommunikationsmedlet under dess utvecklingsår. Samtidigt följde en strävan att förena de olika bolagen i en stat till enhetliga nationella företag. Sålunda, bildades av de fyra största engelska lufttrafikföretagen det kända bolaget Imperial Airways med ett aktiekapital på 1 miljon pund. I Tyskland skedde en liknande konsolidering hösten 1925 genom en sammanslagning av de båda konkurrerande bolagen, Deutsche Aero Lloyd A. G. och Junkers Luftverkehr A. Gr. till ett företag, Deutsche Luft-Hansa A. G. På samma sätt finner nian nu i alla länder med några få undantag, däribland Frankrike och Italien, lufttrafiken representerad av ett enda statligt understött företag. 

Det enda i Sverige existerande lufttrafikföretaget är Ab. Aerotransport. Bolaget bildades i maj 1924 med ett aktiekapital på 356 000 kr, vilket genom två nyemissioner ökats och för närvarande uppgår till 1 000 000 kr. De första linjer som bolaget trafikerade voro Stockholm—Helsingfors och Malmö—Hamburg, vilka linjer startades resp. 2 juni och 1 juli 1924. Vid 1925 års riksdag tillförsäkrades bolaget statsmakternas understöd genom ett avtal om viss ersättning per presterad flygkilometer under åren 1925— 1930. Bolaget kunde därför år 1925 med en utökad och förbättrad luftflotta utsträcka den södra linjen Malmö—Hamburg fram till Amsterdam, där direkt anslutning till London och Paris erhölls. År 1926 utökades verksamheten med trafik på linjen Malmö—Köbenhavn—Göteborg och i samtrafik med Deutsche Luft-Hansa trafikerades routen Malmö—Köbenhavn—Lübeck—Berlin. Årets trafik har omfattat samma linjenät, med endast den ändringen att Aerotransport. icke deltagit i Berlinlinjen och att flygförbindelsen till Finland utsträckts ytterligare IV2 mån. med en postlinje Stockholm—Åbo. 

Som generalrepresentant i Sverige för Deutsche Luft-Hansa A. G., holländska bolaget Koninklijke Lucht-vaart Maatschappij, Finska Aero O/Y och Det Danske Luftfartselskab har bolaget även omhänderhaft dessa företags trafik på svenskt territorium. Deutsche Luft-Hansa har sålunda trafikerat Stockholm—Kalmar— Stettin—Berlin och Oslo—Göteborg—Köbenhavn—Stettin, K. L. M. har deltagit i trafiken på Amsterdamlin-jen liksom Aero O/Y deltagit i trafiken på Helsingfors-linjen. Detta intima samarbete med de utländska bolagen är av synnerligen stor betydelse, därigenom att Sverige utan direkta kostnader vinner rika erfarenheter även från andra än de av Aerotransport trafikerade linjerna. 

Förutom verksamheten på de reguljära linjerna har Ab. Aerotransport alltifrån sin start propagerat för flygningen genom rundflygningsexpeditioner över hela landet. I detta sammanhang bör framhållas den expedition »Sverige Runt», som genomförts i år, varvid 140 olika platser från Ystad upp till Kiruna besökts. Icke mindre än 41 489 km ha därvid tillryggalagts, 2 122 uppstigningar företagits och 8 428 passagerare befordrats. Bolaget har även företagit åtskilliga ambulansflygningar i Stockholms skärgård, av vilka flera medfört räddande av människoliv. Resultatet av bolagets verksamhet framgår av nedanstående statistik. 

Bolaget har sitt huvudkontor förlagt till Stockholm. Flygstationer finnas i Stockholm, Göteborg. Malmö och Kalmar. Den största flyghamnen är givetvis Malmö-stationen och där äro även bolagets tekniska ledning jämte reparationsverkstäder förlagda. 

Flyg materielen. 

Särskilt är att framhålla fördelarna hos metallflygplanen, närmast sådana byggda av duraluminium. Detta konstruktionsmaterial medför, att flygplanen icke behöva samma sorgfälliga omvårdnad som trämaskiner utan att därför säkerheten äventyras, exempelvis kunna maskinerna stå ute under bar himmel, vilket särskilt för länder med små resurser medför stora inbesparingar. Att materialet ävenledes är eldsäkert är givetvis även av stor betydelse. De för närvarande främsta trafikmaskinerna äro Junkers, Fokker och Dornier. I Sverige har man redan från början gått in för Junkers helmetallmaskiner, och det har visat sig vara. ett mycket lyckligt val, vilket även bevisas av det faktum, att på våra svenska flyglinjer ännu ingen olycka inträffat. De maskiner, som för närvarande användas å Ab Aerotransports flyglinjer, hava en kapacitet av ca 1 000 kg nyttig last, motsvarande 10 passagerare, bagage och post. Redan nu har emellertid såväl Junkers, Fokker som Dornier framkommit med flygplan med avsevärt större lastkapacitet. Sålunda har Junkers nybyggda jättemaskin Gr 31 en bärförmåga av 2 000 kg nyttig last med en kommersiell genomsnittshastighet av 185 km i timmen. Denna utveckling av flygplanindustrin kommer även lufttrafiken till godo, då därigenom förutsättningarna för större räntabilitet väsentligt ökas. I detta sammanhang beträffande systemet »lättare än luften», dvs luftskepp kan man, utan att fälla ett definitivt omdöme, hålla såsom sannolikt, att luftskeppen i en framtid inte skola kunna konkurrera med systemet tyngre än luften på grund av dels de höga anskaffnings- och underhållskostnaderna, dels de vidlyftiga anordningarna för markorganisation och slutligen även på grund av den jämförelsevis ringa hastighet, varmed luftskeppen framdrivas. 

Lufttrafikens betydelse. 

Främst kommer givetvis resetidens förkortande, vilken fördel särskilt för länder som i likhet med vårt land ligga så att säga i periferin av Europa och som äro hänvisade till långsamma sjöförbindelser till och från kontinenten framträder i än högre grad. Lufttrafiken blir sålunda ett kraftigt stöd för affärsmän och i övrigt för alla dem, som ha behov av snabba kommunikationsmedel. Sålunda kan exempelvis Helsingfors nås på 2V2 timmar — en tidsvinst på ca 20 timmar —, London nås från Malmö på ca 10 timmar, dvs samma dags afton under det att man med tåg och båt över Holland framkommer först följande dags afton. 

Vidare medför lufttrafiken en avsevärd minskning i befordringstiden för post, varigenom alla de fördelar för ett lands affärsvärld som en snabb personbefordran medför, framträda i ännu högre grad, särskilt om denna luftpostbefordran står i förbindelse med anslutningslinjer. 

För turisttrafiken uppstå även stora fördelar. Det är givet att en turist med en begränsad ledighet till sitt förfogande tack vare detta snabba kommunikationsmedel kan avsevärt förlänga sina resor. Särskilt för Sverige är det av stor betydelse att kunna erbjuda utländska besökare att göra en avstickare från exempelvis London eller Paris upp till vårt land på endast tio timmar. Detta faktum har även kunnat konstateras då antalet utländska turister, som begagnat sig av våra svenska flyglinjer år från år ökats. 

Den svenska lufttrafikens utvecklingsmöjligheter. 

Huvudlinjen Malmö—Amsterdam—Paris resp. London har trafikerats under den gångna trafiksäsongen med avgång från Malmö kl. 8,30, varvid anslutning erhölls med nattågen från Stockholm, Göteborg och Oslo. Flygsträckan Malmö—Paris är via Hamburg och Amsterdam etc 1 200 km. Med nuvarande hastigheter på 150 km tillryggalägges denna distans på 8 timmars flygfärd, vartill komma uppehåll i Amsterdam och Hamburg å tillsammans 2 timmar. Ankomsten till Paris blir därför kl. 18,30. Sträckan Malmö—London är något över 1 100 km och ankomsttiden omkring kl. 18. 

När, som man har anledning att snart förvänta, trafikmaskiner med en hastighet av 200 km/tim. kunna insättas i trafik kommer den nuvarande restiden att förkortas med ca 2 timmar. Genom att förkorta uppehållen i mellanstationerna och eventuellt låta dessa delvis bortfalla samt om möjligt framflytta avgångstiden från startstationen, skulle man kunna komma fram till London och Paris strax efter lunchdags. Detta skulle vara av särskilt stor betydelse därigenom, att posten då kunde utdelas i London och Paris samma dag, vilket ur postal synpunkt är ett viktigt önskemål. 

Förutom dessa förändringar och förbättringar i lufttrafiken berörande Malmö kan man även påräkna en utökning av linjenätet genom utvidgning av trafiken på Stockholm och ett tillgodoseende av Göteborgs viktiga affärsförbindelser ined England. I fråga om Stockholm skulle en utökning av lufttrafiken på Finland närmast komma i åtanke så att denna kunde bedrivas året runt. Under den tid av året, då isförhållandena lägga hinder i vägen för upprätthållande av den reguljära sjöfarten vore en sådan trafik av oerhört stor betydelse och kunde utan svårighet bedrivas med flygplan monterade å skidor. 

För Göteborgs vidkommande står en direkt nordsjölinje i Göteborg—London som en viktig punkt på bolagets program. 

Lufttrafiken bör alltnog få den plats i solen som ett allmänt erkänt och snabbt kommunikationsmedel förtjänar. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *